ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാൻഡ് രണ്ടാം ഏകദിനം 

ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ടീം ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയച്ച ന്യൂസിലാൻഡ് ടീമിന് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ കൂടി ജയിച്ചാൽ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം